Общи условия на Павирани ЕООД за покупко-продажба през интернет магазин

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през интернет магазин, собственост на Павирани ЕООД (наричан по-долу "е-магазина"). Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между Павирани ЕООД и Клиента. Павирани ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през е-магазина стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през е-магазина стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

I. Общи положения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
Павирани ЕООД - гр. Пловдив е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200281446, ИН по ЗДДС BG200281446, със седалище и адрес на управление:

 гр. Пловдив, жк Тракия до бл. 46, предоставящо стоки онлайн посредством е-магазина. 

Под "стоки/артикули", предоставяни през "е-магазина" се разбират описаните в категориите на е-магазина стоки/артикули.

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена. Павирани ЕООД не носи отговорност, в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката/ите е невярна или неточна.

Под "Производител" се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през е-магазина стоки/артикули и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.

Под "Клиент" се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил и/или е направило поръчка в е-магазина и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Е-магазинът си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 години от Клиента.

Под "Клиентски профил" се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от е-магазина за целите, посочени в настоящите общи условия.

Под "Продажна цена" се разбира цена на бройка или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.

II. Покупко-продажба през е-магазина на Павирани ЕООД

Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната ѝ цена в е-магазина по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

Е-магазинът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, е-магазинът, в рамките на 2 (два) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента - посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес - за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание.

Поръчки/заявки за покупка

За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през е-магазина стоки, Клиентът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да изрази/заяви съгласието си с Общите условия за използване на е-магазина и/или да направи поръчка (чрез попълване на електронна форма) и да изрази/заяви съгласието си с Общите условия за покупко-продажба през е-магазина, както следва:

Регистрационна информация – Клиентът предоставя на е-магазина следната информация: за физическите лица - име, фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми е-магазина да ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, е-магазинът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Съгласие с Общите условия – чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба през е-магазина" и натискане на бутона "Продължи", Клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Е-магазинът потвърждава получаването на поръчката като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа информация за поръчката (цена на поръчката с включен ддс, начин на плащане, начин на доставка и цена на доставката с включен ддс), данни на е-магазина и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия.

Всяка заявка за покупка от Клиента през Е-магазина, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Процедура по подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

1. Клиентът, след като попадне на уеб страниците свързани с https://www.pavirani.com, има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална "Количка" с натискането на бутон "Купи";

2. При натискане на бутон "Количка", той получава достъп до "Количка" - таблица, в която той може да регулира броя на поръчаните артикули;

3. В "Количката" Клиентът определя количеството на стоките и продължава към попълване на личните данни за покупката чрез натискане на виртуален бутон "Продължи";

4. Клиентът, попълва лични данни за поръчката - име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, попълва търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура;

5. При натискане на бутон "Продължи", Клиентът преминава на следващата стъпка, където избира начин на доставка и трябва да се съгласи с Общите условия за покупко-продажба през е-магазина;

6. При натискане на бутон "Продължи", Клиентът преминава на следващата стъпка, където избира начин на плащане на своята поръчка;

7. При натискане на бутон "Потвърждавам поръчката", заявката за покупка на стока през е-магазина се счита за извършена;

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за е-магазина не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от е-магазина чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: номер и дата на поръчката, начин на плащане, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, начин, адрес и срок на доставка, данни и адрес на кореспонденция на Павирани ЕООД, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността ѝ на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

Цени и начини на плащане

Всички цени на стоки в е-магазина са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Начините на плащане, които се приемат са следните:

а)  наложен платеж - цената и разходите за доставката се заплащат в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента на куриера при получаване на стоката.

б) по банков път - при заявяване на поръчката от Клиента, се създава номер и дата на поръчка. Клиентът заплаща цената на стоката с  банков превод по сметка на Павирани ЕООД, като посочи номера на поръчката за основание на превода, а стойността на доставката  заплаща в брой на куриера при получаване на стоката. Валидността на поръчката е 10 дни. Потвърждаването на поръчката се счита датата, на която е получен превода по банкова сметка на Павирани ЕООД.

Получател: Павирани ЕООД

Име на банката: Уникредит Булбанк (България) ЕАД 

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG68 UNCR 7000 1507 8653 01

ВАЖНО: При евентуална промяна на цената на поръчаните стоки в периода между Заявката и Доставката Клиента заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.

б) плащане с дебитна и кредитна карта през системата на БОРИКА

г) плащане чрез системата на ePay

Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок от 1(един)   до 3 (три) работни дни на територията на България от потвърждаване на поръчката. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида ѝ и транспорта за доставка.

Цената на доставаката на обемни и тежки стоки се определя индивидуално за всяка отделна поръчка. Клиентът се информира за цената на доставката и при получено одобрение стоката се изпраща.

Доставката се счита за изпълнена, когато е налице подпис на Клиента при получаване на стоката на документа за транспорт, доставен от куриера.

Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, е-магазинът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи и по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Рекламация

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
- доставената стока явно не съответства на поръчаната от него за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед;

- при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането ѝ при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

В изброените случаи, Клиентът може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до е-магазина.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през е-магазина, като върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването ѝ. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Е-магазина и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително, но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа маркировки и т.н., като разходите за доставка са за сметка на Клиента.

Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес:

Павирани ЕООД , гр. Пловдив, жк Тракия до бл. 46, на следния  е-mail адрес: pavirani.1@gmail.com. Изявлението за отказ трябва да съдържа информация за личната банкова сметка на Клиента, по която ще бъде възстановена заплатената от него сума.


Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока,  да осигури запазването на нейното качество и безопасността ѝ. Е-магазинът е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми без разходите по доставката не по-късно от 7 (седем) работни дни, считано от датата, на която стоката е върната на адреса на Е-магазина.

Павирани ЕООД полага грижа информацията в е-магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

Клиентът е длъжен да обезщети Павирани ЕООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети Павирани ЕООД  и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Гаранция

Всички продукти, които се продават от Е-магазина на Павирани ЕООД се ползват от условия за гаранция съгласно закона и търговските политики на производителя. Продуктите са нови и в оригинални опаковки.

Павирани ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Павирани ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. 

- Павирани ЕООД има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: pavirani.1@gmail.com. 

- Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Павирани ЕООД. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Клиентите. Павирани ЕООД не носи отговорност, в случай че Клиентите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Е-магазина Общи условия.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Павирани ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена и потвърдена преди промените заявка за покупка на стока.

При използване на Е-магазина на Павирани ЕООД, Клиентите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Е-магазина стоки  законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.